نویسندگان: ۱- آنی ۲- suppose me!!!

خیلی مامان خری ام خودم میدونم ....
ولی اشکالی نداره....


چند روز پیش بچه ها داشتن دعوا میکردن که من قاط زدم بدفرم... در حد خود زنی و این حرفها....
این دوتا هم موش شدن رفتن توی اتاقشون....
بعد فکر کردم باز تو خل شدی؟ چته تو؟
رفتم صداشون کردم گفتم همدیگه رو بوس کنین و....
بعد خودم بغلشون کردم و گفتم آخه خرا من دوستتون دارم....
اونا هم اومدن بغلم....
بعد دختره با یه حالت آخی نازی گونه ای برگشته میگه مامان ِ دیووونه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر